Všeobecné podmínky Cestovní agentury HALIBUT FISHING

Cestovní agentura s názvem “CA Halibut Fishing” (dále “CA”) je provozována na základě
živnostenského oprávnění, na adrese Střížkovská 1407/74, Praha 8-Libeň, Česká Republika. Jednatelem je Kamil Štibrányi. CA zabezpečuje pronájmy ubytování a pronájmy lodí v rybářském areálu Dyrsfjord podle uveřejněných informací, podle popisu, termínů, cen, v souladu s potvrzenou rezervací. Popis ubytování a popis lodí je uveden na www.HalibutFishing.cz.

Postup
Objednatel si telefonicky, osobní návštěvou nebo mailem zjistí volný a vhodný termín, poté vyplní PŘIHLÁŠKU uvedenou na www.halibutfishing.cz.

Přihláška obsahuje:
a) Údaje o termínu, platebních podmínkách,  objednavateli a dalších cestujících (Nájemcích)
b) Smlouvu o pronájmu apartmánu a pronájmu lodě
c) Prohlášení o užívání lodi na vlastní nebezpečí
d) Dopis prokuristy pana Yngvara Brenny

Přihlášku lze buď kliknutím dole na stránce automaticky odeslat mailem na: info@halibutfishing.cz nebo Přihlášku vytisknout, vyplnit a odeslat poštou na adresu CA Halibut Fishing, Střížkovská 1407/74, Praha 8-Libeň. CA po obdržení a překontrolování údajů uvedených v Přihlášce ihned vystaví fakturu a potvrdí údaje v Přihlášce. Tímto okamžikem vstupuje Smlouva mezi objednavatelem a CA v platnost. Objednavatel platí celou částku jednorázově. Nezaplacení považuje CA za storno objednávky ze strany objednavatele, které pak podléhá níže uvedeném storno poplatkům.

Po příjezdu do Dyrsfjordu všichni cestující (dále “Nájemci”)  podepisují:
a) Smlouvu o pronájmu apartmánu a lodě, jejíž znění je uvedeno níže, a která je uvedena v jazyce norském a českém jazyce (resp. polském, ruském).
b) Prohlášení o užívání lodi na vlastní nebezpečí, jejíž znění je uvedeno níže,
c) že byli seznámeni s dopisem prokuristy, pana Yngvara Brenny ohledně nutosti dodržet minimální lovné míry v kraji Troms a dodržet předepsané objemy odvážených ryb. Dopis pana Yngvara Brenny je uveden níže.

Bez podpisu těchto dokumentů nebude Nájemcům předána loď ani předán apartmán. Jedno vyhotovení podepsaných dokumentů si ponechávají Nájemci.

CA upozorňuje Nájemce, že v ubytovací jednotce a na lodi mohou být pouze osoby předem přihlášené a potvrzené. Všechny osoby ubytované v apartmánu se musí zapsat do Ubytovací knihy s uvedením jména, přijmení, data narození, č. pasu nebo č.OP. Maximální počet osob v jednom apartmánu je 5 osob. Nájemci se zavazují, že případné škody, které způsobí bezodkladně uhradí. Za tímco účelem Nájemci před předáním apartmánu a lodi skládají vratnou kauci jako zálohu na případné škody, které způsobí.

Reklamace
CA neodpovídá za škody v podobě neuskutečněného anebo zpožděného pobytu z důvodů vyšší moci (přírodních katastrof, válek, stávek, či rozbouřeného moře, apod.), zásahů příslušníků orgánů moci v České Republice nebo dalších státech, havárie anebo problémů s dopravním prostředkem apod. CA zabezpečuje výhradně pouze pronájmy ubytování a pronájmy lodí. Nájemce může uplatnit reklamaci pokud je přesvědčen, že služby nabízené CA neodpovídají skutečnosti a spolupracovat s CA tak, aby příčiny byly ihned odstraněny. Reklamace musí mít písemnou formu a její uplatnění musí být do 14 dnů od doby ukončení pobytu. Na později uplatněné námitky nebude CA brát zřetel. CA odpoví nájemci ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení námitky.
Nájemci mají právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to doručením mailu na “info@HalibutFishing.cz” anebo doporučeným dopisem na adresu: CA Halibut Fishing, Střížkovská 1407/74, 180 00 Praha 8 - Libeň. V tom případě jsou povinni zaplatit CA stornovací poplatky ve výši: 25 % z celkové ceny pronájmu při zrušení smlouvy v době mezi 89-tým až 50-tým dnem před nástupem na ubytování, 50 % z celkové ceny pronájmu při zrušení smlouvy v době mezi 49-tým až 20-tým dnem před nástupem na ubytování, 100 % z celkové ceny pronájmu při zrušení smlouvy v době kratší než 19 dní před nástupem na ubytování anebo se na místo vůbec nedostaví. Za datum zrušení rezervace se považuje doručené písemné oznámení.

Pojištění
V ceně není zahrnuto žádné pojištění. Doporučujeme zajistit si cestovní pojištění a dále pojištění na způsobené škody (movitý majetek v apartmánu, loď, atd.).

Osobní údaje
Poskytnutím svých osobním údajů a odesláním objednávky, nájemci vyjadřují souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v CA. Všechny osoby označené jako cestující a uvedené na Přihlášce udělují souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v okamžiku objednání služeb objednavatelem. Objednavatel se zavazuje o tomto informovat všechny osoby, které v objednávce označil jako cestující. Odesláním Přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami.


..........................................................                                    ......................................................Kamil Štibrányi
, CA Halibut Fishing                                                                    Nájemci

Smlouva o pronájmu apartmánu a pronájmu lodě

Místo:             Dyrsfjord, kommune Hansnes, Norge
apartmán č.            ....................
loď značka...................................délka...................
motor TIMRAY 58 HP, číslo.......................................
majitel:  NORDVIND AS
pověřený zástupce majitele: ..........................................................tel....................................

Termín pronájmu od..........................do.............................Nájemce ................................................... tel..............................č.pasu................................

Nájemce ................................................... tel..............................č.pasu................................

Nájemce ................................................... tel..............................č.pasu................................

Nájemce ................................................... tel..............................č.pasu................................

Nájemce ................................................... tel..............................č.pasu................................


Deposit 500 Euro..............

Nájemci si pronajímají apartmán, pronajímají loď vč. souvisejícího vybavení na svou plnou odpovědnost a jsou plně zodpovědni za veškeré případné ztráty a poškození, ke kterým může dojít během doby jejich pronájmu, vč. možných zranění řidičů a posádek pronajatých lodí, případně zranění třetích stran způsobených pronajatými loděmi. Nájemce je rovněž zodpovědný za konání veškerých osob, kterým povolí užívání lodě. Depozit bude vrácen nájemcům po vrácení apartmánu, lodě vč. vybavení v dohodnutém stavu a čase. 

zástupce majitele přijal depozit ve výši ..........500 Euro............... Podpis...................................

Nájemci potvrzují, že znají norský předpis, že “řidič lodě s datem narození 1.1.1980 nebo mladší musí při řízení lodí delších než 8 metrů nebo vybavených motory o výkonu nad 25 HP být držitelem mezinárodně platného oprávnění k řízení motorových lodí nebo norského certifikátu vůdce plavidla (Norwegian Certificate of Boatmanship)”. Nájemci prohlašuji, že tuto podmínku splňují. Maximální počet osob, které mohou být na této lodi je 5 osob. Na lodi jsou certifikované záchranné vesty v počtu odpovídajících počtu osob na palubě. Je přísně zakázáno řídit loď pod vlivem alkoholu. Při užívání lodí je nutné respektovat omezení a pravidla stanovená norskými zákony-vyhláškou (Norwegian Ship Control rules) ze dne 11.prosince 1981 a námořním zákonem. 

Já, nájemce jsem převzal loď a apartmán vč. vybavení, stav zkontroloval a svým podpisem potvrzuji, že jsem přečetl, porozumněl, přijal výše uvedená pravidla a souhlasím s nimi.nájemce, podpis................................................................................

nájemce, podpis................................................................................

nájemce, podpis................................................................................

nájemce, podpis................................................................................

nájemce, podpis................................................................................Prohlášení nájemce  – bez vyplněného formuláře nebude loď předána


Jméno: ………...…….…...…….. Příjmení: ………...…..…….....…....…….
narozen: …………..………………
Bydliště: …………………………………………………..…………………………
PSČ ………………………

Prohlašuji, že si pronajímám loď ......................................................na  vlastní nebezpečí a že jsem byl před předáním lodě náležitě poučen. Po tomto poučení si loď půjčuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že majitel lodi nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda po dobu nájmu lodi vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči majiteli lodě uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při užívání lodi vznikne.

V Dyrsfjordu dne ........…. Podpis: ……………………

pozn. za osobu do 18-ti let podepisuje zákonný zástupce


Dopis prokuristy pana Yngvara Brenny


Vážený zákazníku,

j ste vítaným hostem, který, jak věříme, si přijel užít rybářskou dovolenou se vším, co s rybařením souvisí vč. hezkého počasí, špatného počasí, skvělého rybaření, špatného rybaření a možná i ulovení trofejní ryby Vašich snů. Aby vaše dovolená probíhala bez komplikací a i v budoucnu jste byliv Norsku vítanými hosty, žádáme vás jménem všech našich partnerů o bezpodmínečné dodržování pravidel bezpečnosti při používání lodí. Respektujte, prosím, minimální lovné míry ryb Minimální lovné míry v cm v kraji Troms:

    

    halibut 80 cm
    halibut gronský 45 cm
    treska obecná 47 cm
    treska jednoskvrnná 44 cm
    treska tmavá 45 cm
    platýs velký 27 cm
    okouník 32 cm    
    žralok ostroun 70 cm
    sleď 20 cm

a maximální kvótu omezující množství ryb, které smíte odvézt z Norska: na osobu je povoleno odvézt nejvýše 20 kg mořských ryb.

Dobrý lov přeje
                    


NORDVIND AS         


Yngvar Brenna, prokurist
______________________________________________________________________________


Kontakt

Cestovní agentura
HALIBUT FISHING

Střížkovská 1407/74
180 00 Praha 8
+420 725 8888 66

400 km nad

polárním kruhem

mapa Norska